ศิลปะ Exposé

Too many people are trapped inside diversification and have lost focus of their talent for success. -- The Trap of Diversification - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

ศิลปะ The Trap of Diversification

Lvl 19

23 February 2013

#558

ดู 26,892 ครั้ง

1,784
แชร์

Too many people are trapped inside diversification and have lost Focus of their talent for Success.

Support the Artist Directly

Send a tip donation or subscribe to support this design platform!

Send a Tip

Or

Sub $5.99

Thank You!

115 people today have already visited the Art Store → Thank you so much!

Purchasing (or at least Sharing) an item from the Art Store is a Super Great way to Support!

The Art Store has been Live for: 69 days!

Art Stats and XP Level

Blisterz Earned: 100845 >

ดู 26,892 ครั้ง

Art Achievements 'N Badges:

Reach ดู 50,000 ครั้ง

ดู 26,892 ครั้ง -- 53.784% of Goal Achieved! >

Viewer (You) XP:

You'll Earn XP Every Time You View an Art!

LVL ( XP) >

35,672,272 Total Art Views

ศิลปะ เป็นที่นิยม

เพิ่มเติม ศิลปะ

เรียกดูผ่านการคัดเลือกจากผลงานทางศิลปะที่นิยมที่สุดของ Jeshield.

View Mobile Version